The Instigator
Nassera.bouzambou
Con (against)
Tied
0 Points
The Contender
Anti-atheist
Pro (for)
Tied
0 Points

Is een verbod op religieuze tekenen binnen het onderwijs geoorloofd?

Do you like this debate?NoYes+0
Add this debate to Google Add this debate to Delicious Add this debate to FaceBook Add this debate to Digg  
Post Voting Period
The voting period for this debate has ended.
after 0 votes the winner is...
It's a Tie!
Voting Style: Open Point System: 7 Point
Started: 3/23/2013 Category: Society
Updated: 4 years ago Status: Post Voting Period
Viewed: 1,043 times Debate No: 31612
Debate Rounds (5)
Comments (2)
Votes (0)

 

Nassera.bouzambou

Con

Beste verdedigers van de mensenrechten!

Ik, als vrouw en moslima-zijnde, zou graag de kans willen grijpen om aan de alarmbel te trekken. Verscheidene rapporten tonen meermaals het onrecht aan tegenover moslims in Europa en zelfs in Belgi".

http://www.aivl.be...
...
http://www.deredactie.be...

http://www.knack.be...

Mensenrechten, grondwetten,.... worden zonder pardon overtreden.

Totaal onbegrip voor het verbod op religieuze kentekens dat zich nu wereldwijd verspreidt.

Er is een schending van het Kinderrechtenverdrag, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische Grondwet, het Jongerenpact 2020, Federale Anti-discriminatiewet.

Kinderrechtenverdrag
Je hebt recht op een eigen mening (artikel 12).

Je mag je mening laten horen en je hebt recht op informatie (artikel 13).

Je hebt recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (artikel 14)

Je hebt recht op onderwijs. De discipline op school moet verenigbaar zijn met de menselijke waardigheid van het kind (artikel 28).

Onderwijs moet zorgen voor de ontplooiing van jouw persoonlijkheid, je talenten en jouw mogelijkheden (artikel 29)

Je hebt het recht om je eigen cultuur en godsdienst te beleven en om je eigen taal te spreken als je tot een minderheid behoort (artikel 30)

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Art. 1 We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig

Art. 2 Discrimineer niet

Art. 18 Vrijheid van gedachte

Art. 28 Een vrije en eerlijke wereld

Art. 30 Niemand kan deze rechten en vrijheden van ons afnemen

Belgische grondwet

Art. 19 - De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.

Jongerenpact 2020

Engagement , thema "verdraagzaamheid":
Tegen 2020 is in elk levensdomein (vb. school, vrije tijd, werk,...) een diversiteit van jongeren en kinderen aanwezig, waar ze elkaar actief ontmoeten om zo tot een respectvolle en verdraagzame samenleving te komen waarin uitsluiting en pesten geen plaats hebben.

Engagement , thema "onderwijs":
Jongeren die in 2020 het onderwijs verlaten, hebben hun vaardigheden opgebouwd vertrekkende
vanuit hun eigen competenties en interesses. De jongeren moeten klaargestoomd worden om op
creatieve manieren het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen in een geglobaliseerde wereld die constant in verandering is ondermeer in functie van de arbeidsmarkt.

Federale Anti-discriminatiewet

De Federale Anti-discriminatiewet (25 februari 2003) veroordeelt elk discriminerend gedrag en steunt op het non-discriminatieprincipe dat stelt dat iedereen gelijkwaardig is. Personen of groepen kan men niet uitsluiten omwille van ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit, taal, godsdienst of politieke overtuiging. Wat betreft handicap wordt het ontbreken van redelijke aanpassingen als discriminatie beschouwd."

Deze resultaten zullen gebruikt worden voor hogere doeleinden.

U bent alvast bedankt voor uw deelname
Anti-atheist

Pro

Enn glanf igu goo ben din coocho. Mikalentis fhru main maring ghur. Coman tah smeanketialian semi botentari. Gober frem cha kan it flaninfal du manch shein tin maptan. Slim tang fram tooshabinary. Ny can ti flan croportariy! Dhor fergey pontif ting isf gah. Coman sothoo fram by beip

1. So tam goo fahit man
2. Coo isn iben too manhat
3. Brackten tarm shoopen dienger
4. Flargic semi ton
5. "patn" kurva jazyk
6. Golban camting

Shoman coo

Planmtin Con
Debate Round No. 1
Nassera.bouzambou

Con

Nassera.bouzambou forfeited this round.
Debate Round No. 2
Nassera.bouzambou

Con

Nassera.bouzambou forfeited this round.
Debate Round No. 3
Nassera.bouzambou

Con

Nassera.bouzambou forfeited this round.
Anti-atheist

Pro

Anti-atheist forfeited this round.
Debate Round No. 4
Nassera.bouzambou

Con

Nassera.bouzambou forfeited this round.
Anti-atheist

Pro

Slognif das lagintern
Debate Round No. 5
2 comments have been posted on this debate. Showing 1 through 2 records.
Posted by Magic8000 4 years ago
Magic8000
Nglish is da language of these her united states of DDo
Posted by Magic8000 4 years ago
Magic8000
wtf?
No votes have been placed for this debate.