The Instigator
JuanCatolico
Pro (for)
The Contender
jesusnazarene128
Con (against)

Pinapatunayan ng Bibliya ang PAPACY

Do you like this debate?NoYes+0
Add this debate to Google Add this debate to Delicious Add this debate to FaceBook Add this debate to Digg  
Debate Round Forfeited
jesusnazarene128 has forfeited round #3.
Our system has not yet updated this debate. Please check back in a few minutes for more options.
Time Remaining
00days00hours00minutes00seconds
Voting Style: Open Point System: 7 Point
Started: 8/25/2016 Category: Religion
Updated: 1 year ago Status: Debating Period
Viewed: 878 times Debate No: 94970
Debate Rounds (3)
Comments (1)
Votes (0)

 

JuanCatolico

Pro

Magandang araw Sir JesusNazareno128 at ako'y inyong pinaunlakan sa unang DCF Online Debate via debate.org. Ito'y isang napakagandang pagkakataon para maipaliwanag ang pananampalatayang Katoliko at maikumpara sa ibang mga paniniwala upang malaman natin ang katotohanan.

Una sa lahat, ang ating paksa para sa debateng ito ay "Pinapatunayan ng Bibliya ang PAPACY." Naniniwala tayo, maging mga Katoliko o Protestante man, na ang Bibliya ang siyang salita ng Diyos. Kaya naniniwala ako na tanging ito lang ang ebidensya na tatanggapin ng ating mga kapatid na Protestante. Ang layunin ko dito sa debateng ito ay mapatunayan na ang Santo Papa at ang Papacy ay malinaw na mapapatunayan na umiiral sa mga kaganapan sa Bibliya.

Ano ba ang Papacy? Sa madaling salita, ito ang awtoridad o kapamahalaan ng Santo Papa, ang siyang Bishop ng Roma. Siya ang nagsisilbing "Vicar of Christ" o sa Filipino ay "Kinatawan ni Cristo." Ang kasalukuyang Papacy ay ang bunga ng dalawang katotohanan na ipinahahayag ng Simbahan, ang "Primacy of Peter", o ang kapamahalaan ni Apostol San Pedro bilang kinatawan ni Cristo at punong tagapamahala ng unang simbahan, at ang "Apostolic Succession", o ang pagpapataw ng paghahalili ng kapamahalaan ng mga Apostol sa mga papalit sa kanila. Sa debateng ito, mas pag-uusapan natin ang "Primacy of Peter"

Makikita natin na bagamat mayroong mga apostol si Cristo upang ipahayag ang kaniyang ebanghelyo, makikita natin na may mga pagkakataon sa Bibliya na nagpataw ng kakaibang responsibilidad si Jesus kay Pedro. Ang unang talatang ating babasahin ay ang Mateo 16:18-19:

/18At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. 19Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.” [Mateo 16:18-19]/

Makikita natin sa pahayag na ito na binigyan ng kapamahalaan si Pedro sa paggawad sa kaniya bilang ang bato kung saan itatayo ang kaniyang iglesya. At dahil siya ang bato kung saan itatayo ang kaniyang iglesya, sa kaniya din ipinangako ni Jesus ang "mga susi ng kaharian ng langit," at anumang ang kaniyang talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang kaniyang kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang paraan ng pagsasalitang ito ay nagpapahiwatig na ang kapangyarihan sa lupa na maaaring gawin ng taong nagawaran ng mga susi. Gayundin, makikita natin na ang paraan ng pagsasalitang ito ay napakapamilyar sa mga Judio, sapagkat mayroon ding kahalintulad na kaganapan sa Isaias 22:22, kung saan iginawad ni ang susi sa sambayanan ni David:

/And I will place on his shoulder the key of the house of David. He shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open. [Isaiah 22:22 ESV]/

Malinaw na sa lenguaheng ito, ang paglalagay ng katungkulan sa isang tao sa pagpapatong ng mga susi sa sambahayan ay nangangahulugang siya ang gaganap na "Prime Minister" o Punong Ministro ng kaniyang sambahayan. Sa Isaias 22:22, ang siyang inatasan ng susi ang siyang magiging Punong Ministro sa sambahayan ni David. Paano naman sa pagbibigay ni Jesus kay Pedro ng "susi ng kaharian ng langit"? Si Pedro ang naatasan na maging Punong Ministro ng kaharian ng langit dito sa lupa! Hindi natin sinasabi na kapantay niya si Cristo, ngunit sinasabi natin na siya ang humahalili habang wala ang hari, o sa ating panahon, si Cristo.

Ano pa ang halimbawa kung saan nagbigay ng malaking tungkulin si Jesus kay Pedro? Ito'y makikita natin sa Juan 21:15-18, kung saan ipinagkaloob at ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ang kaniyang mga "tupa":

/15 Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” Sinabi niya sa kanya, “Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita.” Sinabi ni Jesus sa kanya, “Pakainin mo ang aking mga kordero.” 16 Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, “Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?” Sinabi niya sa kanya, “Opo, Panginoon; nalalaman mo na minamahal kita.” Sinabi niya sa kanya, “Alagaan mo ang aking mga tupa.” 17 Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, “Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?” Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong ulit nang sinabi sa kanya, “Minamahal mo ba ako?” At sinabi niya sa kanya, “Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita.” Sinabi sa kanya ni Jesus, “Pakainin mo ang aking mga tupa. 18 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigkisan mo ang iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig; ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay, at bibigkisan ka ng iba, at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.” [Juan 21:15-18]/

Bagamat si Jesus ang mabuting pastol (Juan 10:11), ibinigay niya ang kaniyang mga tupa kay Pedro upang siya ang magpastol sa mga ito. Ito'y napakagandang kaganapan kung saan ang pagpapataw ng tungkulin ay pagkatapos niyang umamin na minamahal ni Pedro si Jesus, isang kaganapan kung saan tila nakakabawi si Pedro sa kaniyang tatlong beses din na pagtanggi kay Jesus (Mateo 26:33-35; Lucas 22:54-57; Marcos 14:69-70).

Ano ang katunayan na may katungkulan nga si Pedro na higit sa ibang apostol? Pinangunahan niya ang paghalal kay Matias bilang kapalit ni Judas (Gawa 1:13-26). Sa Pentecost, si Pedro ang unang nangaral sa mga tao at tumanggap ng mga bagong mga Kristiyano (Gawa 2:14-40), nagpasimuno ng unang milagro pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit (Gawa 3::1-7). Iginawad niya ang unang kaparusahan kay Ananias (Gawa 5:1-11), sa kaniya unang ipinahayag na ang mga Gentil ay maaaring tanggapin bilang mga Kristiyano (Gawa 10:46-48), at siya ang nagpahayag ng unang desisyon sa isang konseho na pinamagatang "Council of Jerusalem" na makikita sa Gawa 15. Sa mga tagpong ito, talagang hindi lamang isang simbolikong paggagawad ng kapamahalaan ang tinanggap ni Pedro - siya ay tunay na pinuno na may mahalagang katungkulan maging sa unang simbahan. Makikita natin na napakalaki ng katungkulan ni Pedro nang si Jesus ay umakyat sa langit. Ang mga tagpong ito ay nagpapalakas lang ng ebidensya na kay Pedro nga talaga iniwan ang susi ng kaharian ng langit, ang kung kailan wala ang hari, ang Punong Ministro ang siyang humahalili.

Sa mga patunay na ito makikita natin sa Bibliya mismo na may natatanging katungkulan talaga ang ipinataw kay Pedro bilang kahalili ni Cristo dito sa lupa. At ito ang pinakadiwa ng Papacy: nag-iwan ng isang tagapamahala si Cristo para gabayan ang kaniyang mga tupa dito sa lupa, at bilang mga Kristiyano dapat natin sundin ang utos na ito ni Cristo.

Maraming salamat.
jesusnazarene128

Con

Good day din sir Juan Catolico. God bless po sa ating debate.

Ang papatunayan ko po sa debate na ito ay wala pong papacy sa Bible. Naniniwala ako, bilang isang Christian na naniniwala sa Bible, na hindi itinuturo ng Bible ang sinasabi ng Roman Catholic Church na may Pope daw. Kaya po papatunayan ko po sa inyo na mali po yung mga pagpapaliwanag ninyo sa mga sinabi nyong verses.

Nais ko lamang pong kontrahin yung pinost mo na verse sa Mateo 16:18-19, kung saan pinapatunayan mo na si Pedro yung sinasabi sa verse kung saan ibinigay yung pagkakataon na ibinigay daw ni Jesus kay Pedro ang susi ng kaharian ng langit. Narito po ang aking mga counter-arguments:

1.) Yung sinasabi na ibinigay na katungkulan upang magtali at magkalag dahil daw sa "susi ng kaharian ng langit", eh hindi po yun ibinigay na exclusibo kay Pedro. Sa katotohanan po, iginawad ang susi na yan sa lahat ng apostol. Makikita natin sa Mateo 18:18, sa pakikipagusap ni Jesus sa mga apostol (Mateo 18:1), ibinigay din niya sa lahat ng apostol ang kapangyarihang ito. Nakasulat din dito na "na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit: at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit" pero ang kausap niya ang lahat ng apostol. Dahil dun, hindi naman talaga eksklusibo na kay Pedro lang ibinigay ang susi ng kaharian ng langit dahil kasama ang lahat ng apostol sa pagbibigay ng tungkuling ito.

2.) Itinuturo ng Bible na hindi si Pedro ang pundasyon ng iglesia, kundi si Jesus mismo. Si Cristo ang bato. Kaya hindi si Pedro ang maaaring maging maging Santo Papa o lider ng iglesia kasi kay Jesus mismo itinayo ang iglesia dahil siya ang "Anak ng Diyos" na inamin ni apostol Pedro (Mateo 16:16). Mababasa natin sa 1 Corinto 10:4 na si Cristo ito: "sapagka't nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa kanila: at ang batong yaon ay si Cristo." Makikita din sa ibang verse (Efeso 2:20): "Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok;".

Sa mga counter-arguments ko, makikita natin na mali na isipin natin na si Pedro ang bato kung saan itinayo ni Cristo ang iglesia, at makikita din natin na ang authority ay hindi ibinigay na exclusive kay Pedro. Sa totoo lang, itinuturo ng Bible na pantay pantay ang turing nila sa bawat isa, ayon sa isang pangyayari sa Lucas 9:46-48, ganito ang nakasulat:

"24 At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 25 At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. 26 Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. 27 Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? hindi baga ang nakaupo sa dulang? datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod."

Tinuturo ni Jesus na dapat daw ang pinakadakila sa atin ay maging tulad sa lalong bata, at ang mga nagungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Ipinapakita ni Jesus na dapat hindi sila mag-away away kung sino ang pinakadakila sa kanila, kundi dapat humble lang sila kasi marami pang mas importanteng bagay kaysa dun.

May isang pangyayari sa Bible na makikita natin ang konseptong kaka-explain ko lang: nang pinagalitan ni Apostol Pablo si Pedro (Galacia 2:11-14)

"11 Nguni't nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka't siya'y nararapat hatulan. 12 Sapagka't bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga Gentil; nguni't nang sila'y magsidating na, siya'y umurong, at humiwalay sa mga Gentil, palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. 13 At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. 14 Nguni't nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng evangelio, sinabi ko kay Cefas sa harapan nilang lahat, Kung ikaw, na Judio, ay namumuhay gaya ng mga Gentil, at di gaya ng mga Judio, bakit mo pinipilit ang mga Gentil na mamuhay na gaya ng mga Judio?"

Makikita natin dito na may kaya palang magtama sa Santo Papa pagdating sa doktrina. Sa pagkakataong ito, hindi nagpapakatotoo bilang isang Judio si Pedro, at nang dumating yung mga taong galing kay Santiago, hindi na siya nakipaghalubilo sa mga Gentil, dahil bilang mga Judio, sinusunod lang nila ang ipinagbabawal sa Torah na bawal pakikipaghalubilo sa mga Gentil. Sa isang bagay na tungkol sa doktrina, itinama siya ni Pablo. Kaya hindi pwedeng si Pedro ang may tanging awtoridad na gaya ng isang Santo Papa. Kaya bagamat kay Pedro nga ibinigay yung mga tupa sa Juan 21:15-18, ito'y isang tagpo na nagpapakita na ibinigay niya sa lahat ng mga apostol ang mga tupa, ngunit sa tagpo si Pedro lang ang kausap para mai-highlight yung pagpapatawad sa kaniyang pagtanggi nang tatlong beses kay Jesus.


Huling punto kaya siya hindi pwedeng si Pedro ang Santo Papa: itinuturo ng Bible na si Pedro ayon sa Galacia 2:7 na ang "apostol sa mga pagtutuli" ay si Pedro, habang ikinukumpara niya ang kaniyang sarili bilang "apostol sa mga di-pagtutuli", in other words, mga Gentil. Ibig sabihin, kung si Pedro ang Santo Papa, bakit sabi ni Pablo na siya ay naatasan lamang sa mga Judio? Makikita din natin na pagkatapos nga ng mga kaganapan sa "Council of Jerusalem" sa Gawa 15, hindi na lumabas pa sa libro ng mga Gawa si Pedro: ipinapakita ng Bible na si Pablo naman ang nagpalaganap ng ebanghelyo hanggang sa katapusan ng libro. Isa pa, mas madami pang mga epistles o sulat ginawa si Pablo kaysa kay Pedro. Hindi ko sinasabi na mas mataas ang posisyon ni Pablo kay Pedro (naniniwala ako na pantay pantay lang sila), ngunit kung mas madami ngang mga "inspired" na sulat si Pablo, hindi ba ito pahiwatig na mas madaming naiambag si Pablo sa Bible? Maging si Pedro mismo, sa isa sa kaniyang mga sulat, sa II Pedro 3:16, ay sinasabi na kapantay ng mga sulat ni Pablo ang ibang mga "Kasulatan", na kung pagaaralan, ang sinasabing mga Kasulatan ay ang mga kasulatan sa Old Testament (kasi wala pang New Testament nun). Ganito ang respeto ni Pedro kay Pablo, at ganun din naman ang respeto ng ibang mga apostol kay Pedro. Hindi ako tumatanggi na sa ibang pagkakataon si Pedro ang nanguna sa mga kaganapan sa iglesia, ngunit may mga pagkakataon din naman na may mahahalagang ginawa ang mga ibang tao, tulad ni Pablo, Isteban, Santiago, at iba pa. Sinasabi nga sa I Corinto 12:12, "Sapagka't kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagama't marami, ay iisang katawan; gayon din naman si Cristo." Ang iglesia ay walang pinuno maliban kay Jesus, at walang taong makakapagpalit sa kaniyang katungkulan. Dakila si Jesus, kaya kahit siya ay nasa langit na, siya pa din ang pinuno ng kaniyang iglesia dito sa lupa.

Maraming salamat at hintayin ko po ang inyong reply.
-JesusNazarene128
Debate Round No. 1
JuanCatolico

Pro

Narito po ang aking mga tugon sa mga punto mo:

1.) Susi ng Kaharian ng Langit - yung punto mo tungkol sa Susi ng Kaharian ng langit na sinasabi mo na ibinigay din iyon sa mga ibang apostol sa Mateo 18:18, mali po iyon. Makikita natin na tanging kay Pedro lang ibinigay ito kung susuriin ng mabuti ang talata. Sa Mateo 16:19, nakasulat na "Ibibigay ko sa IYO ang mga susi ng kaharian ng langit", ipinapakita na sa isang tao lamang ibinigay ang nasabing mga susi. Maging sa Greek text, malinaw din na ang mga talatang "soi tas kleidas" (I will give you the keys) makikita na ang salintang "soi" ay isang Dative 2nd Person Singular Pronoun sa Greek; ibig sabihin isang tao lang ang pinagbibigyan ng "object" (mga susi). Dahil dito, tanging kay Pedro lamang ibinigay ang susi ng kaharian ng langit, ang siyang mga ibinigay sa mga ibang apostol ay ang kakayahang magkalag at magtali (bind and loose). At iyon ay ang itinuturo ng Simbahang Katolika. Ayon sa Catechism of the Catholic Church par. 883:

/The college or body of bishops has no authority unless united with the Roman Pontiff, Peter's successor, as its head." As such, this college has "supreme and full authority over the universal Church; but this power cannot be exercised without the agreement of the Roman Pontiff. [Catechism of the Catholic Church, par. 883]/

Ibig sabihin, ang mga nasabing mga apostol ay may kakayahan lamang magkalag at magtali kung sila ay kaisa ng Bishop ng Roma, ang tagapagmana ng tungkulin ni Apostol San Pedro. Bakit ganito? Katulad nga ng binanggit ko kanina, tanging kay Pedro lamang ibinigay ang mga susi ng kaharian ng langit (Mateo 16:19) at ang naging resulta nito ay siya ang naging kahalili ni Cristo bilang Punong Ministro ng kaniyang "kaharian ng langit".

2.) Si Pedro bilang ang Bato - una, kung papansining mabuti ang Bibliya, ang pangalang Pedro ay hindi ang kaniyang orihinal na pangalan: isang itong bagong titulo. Ang pangalang "Pedro" ay base sa salitang Griyego na Petro. Ngunit kung papansinin sa Juan 1:42, sinabi niya na ““Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cefas”—(na kung isasalin ang kahulugan ay Pedro.)” Nakasaad din sa talatang ito na ang Cefas (Kephas), na isang salitang Aramaico, ay may katumbas na salita sa Griyego: Pedro (Petros). At kung titignan natin ang ibig sabihin ng salitang Cefas o Kepha sa Aramaico, makikita natin na ang ibig sabihin nito ay "Bato".

Pero kung papansinin sa orihinal na Griyego ng Mateo 16:18 (ang wika kung saan isinulat ang Bagong Tipan), ang salitang "Pedro" ay "Petros", ngunit ang "bato" naman ay isinalin na "Petra"? Ang ilan sa mga Protestante at Non-Catholic, iniinterpret ito na sinasabi na si Pedro (Petro) ay "maliit na bato" lamang at ang bato (Petra) ay malaking bato. Ang salitang "Petros" ay isang panlalaking turing (masculine) sa salitang bato sa Griyego na maaaring kahulugan ay "maliit na bato" habang ang salitang "Petra" ay pambabae naman (feminine) na maaaring kahulugan din ay "malaking bato". Dalawa ang aking tugon dito. UNA, hindi Griyego ang pangkaraniwang salitang ginagamit sa pakikipagusap ni Jesus sa mga Judio: ito ay ang wikang Aramaico. Ang salitang Aramaico na “Kepha” (kung isinalin ng literal sa Griyego, ito ay Kephas) ay walang mga kasarian (na mayroon sa wikang Griyego). Maaaring nagkaroon ng pagkakaiba sa wikang Griyego (petros vs. petra) dahil hindi angkop na gamitin ang salitang “Petra” bilang pagtuturing sa isang pangalan ng lalaki sapagkat ito ay isang salitang “pambabae”. Kung ating isasalin ang pahayag na ito sa wikang Aramaiko, ang magiging katumbas nito sa wikang Filipino ay “ikaw ay KEPHAS, at sa ibabaw ng KEPHAS na ito ay itatayo ko ang aking iglesya”. Makikita natin na kung pakikinggan siguro natin si Jesus nang siya ay nagsasalita kay Pedro, malinaw na malinaw na siya ang “BATO” na tinutukoy kung saan itatayo ni Jesus ang kaniyang iglesya. IKALAWA, kahit na sa orihinal na Griyego, kung pagbabatayan ang mga dialect kung saan isinulat ang mga ebanghelyo, makikita natin na ito ay isinulat sa Koine Greek. Kung ikaw ay marunong ng Koine Greek, at kung binasa mo ang orihinal na Greek text, hindi mo mapapansin ang pinagkaiba ng ibig sabihin sa "Petro" at "Petra", dahil sa Koine Greek, bagamat maaaring magkaroon ng diperensya sa kasarian ang mga salita, hindi nagbabago ang mga ibig sabihin ng mga ito, hindi tulad sa ibang Griyego tulad ng Classical Greek.

3.) Si Pedro bilang apostol para sa mga pagtutuli - oo, totoong sinabi ni Pablo na si Pedro ang apostol para sa mga pagtutuli (Judio), ngunit hindi nito ibig sabihin na dito lang ang kaniyang saklaw. Tandaan, si Pedro ang unang nakakita ng pangitain na maaari nang tanggapin ang mga Gentil sa iglesiya (Gawa 10:9-16), at siya ang tumanggap ng unang convert mula sa mga Gentil (Cornelio). Isa pa, sa Gawa 15, ang "Council of Jerusalem", si Pedro ang nagbigay ng desisyon kung kailangan bang magpatuli muna at sundin ang mga kasanayang Judio ang mga Gentil. Ganito ang ganito ang nakasulat:

/7 Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, “Mga ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo, na sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga Hentil ang salita ng ebanghelyo, at sila'y manampalataya. 8 At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad nang nangyari sa atin; 9 at tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. 10 Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi nakayang dalhin? 11 Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus, na tulad naman nila.” [Gawa 15:7-11]/

Kung ang tanging katungkulan ni Pedro ay ang maging "Apostol ng mga Judio" lamang, bakit siya ang nagbigay ng desisyon tungkol sa buong iglesiya? Isa din ito sa tungkulin ng Santo Papa: ang kakayahang magpahayag ng walang pagkakamali sa mga bagay na tungkol sa simbahan. Makikita natin ang tugon ng mga tao noon na "umahimik ang buong kapulungan" (Gawa 15:12), dahil naiintindihan nila na ang salita ni Pedro ay isang tiyak na pahayag na "nagtatali" sa simbahan sa pagtanggap ng mga Gentil.

4.) Si Pedro bilang sinuway ni Pablo - sa Galacia 2:11-14, totoo na pinagalitan ni Apostol Pablo si Pedro. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi na maaaring maging Pope si Pedro. Alam nga natin na si Pedro ang pinakamababa sa mga apostol sapagkat siya ang palaging natitisod (tatlong beses niyang itinanggi si Jesus). Ngunit kung titignan natin, ang mga taong katulad ni Pedro ang siyang binibigyan niya ng mga dakilang mga katungkulan. Ang sabi nga ni Jesus sa Lucas 22:26: "Subalit sa inyo'y hindi gayon. Sa halip, ang pinakadakila sa inyo ang maging pinakabata at ang pinuno ang siyang naglilingkod." Ginagamit ni Jesus ang mga makasalanang tao upang gawin ang kaniyang mga kalooban. Tanging ang mga gawaing ginagawa ng ayon sa ihinabilin ni Jesus, (sa halimbawang ito, ang pagkakalag at ang pagtatali gamit ang mga susi ng kaharian ng langit) ito lamang ang hindi maaaring magkamali o mabigo (infallible.)

Maraming salamat.
jesusnazarene128

Con

Salamat po sa inyong sagot.

Eto po yung aking mga counter-arguments:

1.) Susi ng kaharian ng langit - napansin ko po na nag-aassume ka na kay Pedro lamang ibinigay yung susi. Pero kung papansinin mo yung parehong Mateo 16:18 at Mateo 18:18, makikita mo na ang mismong kapangyarihan ng sinasabi mong susi ay ipinagkaloob din sa ibang apostol. Narito po ang mga talata:

(Mateo 18:18)
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit: at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

(Mateo 16:19)
Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

Ano po ba ang epekto ng susi ng kaharian ng langit? Diba ito yung "pagkalag at pagtali"? Eh sa Mateo 18:18 po, hindi naman sinabi na "anumang talian sa lupa ay tatalian sa langit kung kayo ay kaisa lamang ni Pedro. Si Pedro ay itinangi lamang sa Mateo 16:18 dahil inamin niya na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng Diyos na Buhay. Ngunit katulad ng sasabi ko na mga talata tungkol sa kapantayan ng mga apostol, makikita natin na si Pedro ay hindi naman ganun kataas. Maaaring mayroon siyang kapamahalaan, ngunit hindi nga po ito absolute. Halimbawa, dun sa nauna kong example sa Galacia 2:11-14, pinatunayan ko na si Pablo ay may kakayahang suwayin ang nasabing "Santo Papa" na dapat hindi nagkakamali tungkol sa doktrina. Doon din sa Lucas 9:46-48, itinuturo na pantay pantay dapat ang mga apostol, sapagkat ang sinumang iniaangat ang sarili niya ay gagawing pinakamababa. Ito ang mali sa Papacy, isang tao ang iniangat sa isang posisyong hindi naman talaga ninais ni Jesus.

2.) Si Cristo ang Bato - hindi maaaring si Pedro ang maging bato na sinasabi ni Jesus, kundi ang kaniyang sarili. Ang mga salitang "at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia", ang sinasabing "bato" ay ang "pinagsasaligan" o "foundation" ng magiging iglesia dahil ito'y itatayo sa ibabaw nito. Bakit ito importante? Dahil SI CRISTO LANG ANG PINAGSASALIGAN, AT WALANG SINUMANG TAO ANG MAKAPAGLALAGAY NG PUNDASYONG ITO. Mababasa sa 1 Corinto 3:11 ang sumusunod:

"Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus." 1 Corinto 3:11 AB1905

Ibig sabihin, ang tanging pundasyon ng iglesia ay si Cristo Jesus at walang ibang tao ang makakapaglagay ng ibang pundasyon. Importante ito dahil kailangan ang siyang bato na ginagamit natin na pundasyon ay matibay, katulad ng pagsasabi ninyong mga Katoliko na si Pedro ang naging "batong pundasyon". Tandaan, tao lang si Pedro, at kung bato man siya, siya ay marupok katulad nga ng mga kakulangan niya. Makikita din natin na dapat ang bato ay matibay, na kahit anong mangyari ay walang mangyayari sa kung anuman ang nakatayo dito. Mababasa natin sa Mateo 7:24-27 kung ano dapat ang katangian ng nasabing bato:

24 Kaya't ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato: 25 At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at hindi nabagsak: sapagka't natatayo sa ibabaw ng bato. 26 At ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang, na itinayo ang kaniyang bahay sa buhanginan: 27 At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at nabagsak: at kakilakilabot ang kaniyang pagkabagsak. - Mateo 7:24-27 AB1905

Ang pagiging isang pundasyon ng iglesia ay isang napakahalagang obligasyon, kaya dapat ang sinumang maging pundasyon ay hindi matitinag o masusuway: ang ang tanging tao na kilala ko ay ang siyang Diyos din na tunay: ang Panginoong Jesus. Siya lamang talaga ang nararapat na maging "Bato" kung saan itatayo niya ang kaniyang iglesia.


Ang aking huling punto para sa debate na ito kung bakit hindi maaaring si Pedro ang unang Santo Papa: sa mga babala tungkol sa mga pagtalikod, walang sinasabi na "sumangguni kay Pedro sapagkat siya ang Santo Papa". Basahin natin ang mga talata:

2 Timoteo 4:2-5
2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 3 Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; 4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. 5 Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio.

Sa talatang ito, sinasabi ni Pablo kay Timoteo na pigilan niya ang mga hindi makikinig!

1 Timoteo 5:19-22
19 Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong, maliban sa dalawa o tatlong saksi. 20 Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba nama'y mangatakot. 21 Pinagbibilinan kita sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, at ng mga anghel na hinirang, na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi na huwag mong gagawin ang anomang pagayo. 22 Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba: ingatan mong malinis ang iyong sarili.

Sa talatang ito, bagamat may mga problema sa lugar kung nasaan sila, hindi nila ito ipinapaalam sa "Santo Papa", bagamat ito'y isang problemang tungkol sa iglesia.

Kung inyo pong papansinin, wala pong pagkakataon sa Bible na talagang nagpapatunay na si Pedro ang Santo Papa at ang konsepto ng papacy. Puro assumption lang ang mga interpretasyon na ginagawa ng mga Katoliko para patunayan na si Pedro ang Santo Papa. Ilang beses ko na po inuulit, pero si Cristo lamang ang atin bato, ang ating pundasyon, ang ating pinuno at ulo ng iglesia.

Magandang araw po.
Debate Round No. 2
JuanCatolico

Pro

Maraming salamat po sa sagot.

Dahil nandito na po tayo sa conclusion, ibibigay ko po ang buod ng ating debate kung saan makikita natin kung sino ang nakapagpatunay ng kanilang ipinaglalaban.

Dalawa po ang pinakatinalakay natin sa debate na ito:

1.) Tungkol sa susi ng kaharian ng langit, napatunayan ko po na ang nasabing susi na ibinigay ni Jesus kay Pedro sa Mateo 16:19. Tanging sa kaniya lamang ibinigay ang nasabing susi (napatunayan sa pamamagitan ng pagsusuri ng salitang Griyego). Ang mga nasabing susi ay kahalintulad ng pagbibigay ng susi ng sambahayan ni David na matatagpuan sa Isaias 22:22, kung saan ibinibigay ang kapamahalaan ng kaharian sa isang Punong Ministro habang ang hari ay wala, sa kahalintulad na paraan ganito din ang paraan na ipinagkaloob ni Cristo kay Pedro ang kapamahalaan sa lupa, maging sa mga tagapagmana ng kaniyang tungkulin. Napatunayan ko din na kahit na ipinagkaloob ang kapangyarihan na magkalag at magtali sa ibang apostol sa Mateo 18:18, hindi ito nagaalis sa katotohanan na kay Pedro lamang ibinigay ang mga susi.

2.) Tungkol sa bato sa Mateo 16:18, napatunayan ko po na ang bato na tinutukoy dito ay si Pedro. Tinalakay ko kung ano ba talaga ang sinasabi ni Jesus dito, at ipinaliwanag ko kung bakit magkaiba ang Petro (Pedro) at Petra (bato), at kung bakit sa kabila ng pagkakaibang ito sa nakasulat na Griyego ay nananatili pa din ang kahulugan na si Pedro ay ang bato. Napatunayan ko din sa mga ibinigay na talata ni JesusNazarene na si Cristo di-umano ang bato, hindi inilagay sa konteksto ang nasabing talata sa Mateo 16:18. Tandaan po natin, may mga pagkakataon na ang Diyos Ama ang tinawag na Bato, at maging si Abraham din naman ay tinawag na Bato. Ibig sabihin, dapat manatili tayo sa konteksto ng talata upang malaman kung sino ang bato.

Sa mga puntong ito sana po ay maintindihan po ng ating mga tagasubaybay, maging ikaw, na sa mga patunay na sinabi ko ay makikita natin na ang Papacy ay isang biblical na konsepto.

Maraming salamat at sana makadebate ko po kayong muli.
This round has not been posted yet.
Debate Round No. 3
1 comment has been posted on this debate.
Posted by Mike_36 1 year ago
Mike_36
Go
This debate has 0 more rounds before the voting begins. If you want to receive email updates for this debate, click the Add to My Favorites link at the top of the page.