The Instigator
amei_qi
Con (against)
Losing
0 Points
The Contender
xiaomeimei
Pro (for)
Winning
7 Points

sang xin bing kuang de bu neng xie han zi an

Do you like this debate?NoYes+0
Add this debate to Google Add this debate to Delicious Add this debate to FaceBook Add this debate to Digg  
Post Voting Period
The voting period for this debate has ended.
after 1 vote the winner is...
xiaomeimei
Voting Style: Open Point System: Select Winner
Started: 1/21/2015 Category: Arts
Updated: 3 years ago Status: Post Voting Period
Viewed: 627 times Debate No: 68630
Debate Rounds (3)
Comments (0)
Votes (1)

 

amei_qi

Con

sang xin bing kuang de bu neng xie han zi wo ying yu shi guo le liu ji de yi lian hei xian
xiaomeimei

Pro

It is important to check your grammar and spelling, otherwise you may be penalized by the voters.
Debate Round No. 1
amei_qi

Con

haobazheshige fuza de shiqing wo xuyao zai kaolv yihui
xiaomeimei

Pro

zailaiyici zhenshi de zaozhidao shezhi yilun yige huihe jueding shengfu jiu haole
Debate Round No. 2
amei_qi

Con

haole youlai yici l e zem keyi zheme d sangxinbingkuang wuwu
xiaomeimei

Pro

haole zuihou yige huihe le aiyou pinyin xuede bucuo me
Debate Round No. 3
No comments have been posted on this debate.
1 votes has been placed for this debate.
Vote Placed by 9spaceking 3 years ago
9spaceking
amei_qixiaomeimei
Who won the debate:-Vote Checkmark
Reasons for voting decision: pro actually talked about something.