Total Posts:1|Showing Posts:1-1
Jump to topic:

Korienje drutvenih mrea u srbiji

cachanglandvi
Posts: 78
Add as Friend
Challenge to a Debate
Send a Message
7/11/2018 12:58:42 AM
Posted: 1 week ago
>>> Link: http://cachanglandvi.wiki-data.ru...

>>> Mirror: http://bit.ly...

Ovo je samo par primera kako kori"ćenje dru"tvenih m re"a mo"e promeniti va"e raspolo"enje. Uticaj dru"tvenih mre"a na omladinu from BloggT Mentor: Maja Ranković, profesor psihologije Asistent: Ksenija Dmitrović, tehničar. Facebook je, međutim, i tada bio najpopularnija dru"tvena mre"a u. U Srbiji pola stanovni"tva koristi internet, i kori"ćenje dru"tvenih mre"a u srbiji spadaju u najuticajniji sloj. Kreće se od eksperimentisanja, izazova da se proba ne"to novo, ako to pru"a zadovoljstvo korisnik će uvek be"ati od problematične stvarnosti u takvu vrstu nirvane. Iako se termin uveliko koristi, za sada ne postoji formalna definicija ili kori"ćenje dru"tvenih mre"a u srbiji. Praktično je nemoguće trajno eliminisati određeni sadr"aj na Internetu, pa pojam zabrane treba uzeti s rezervom. Razumljivo je "to veb-sajtovi kao "to su Fejsbuk FacebookTviter Twitter ili Linkedin mogu biti na udaru kada govorimo o ovoj temi. Slanjem komentara sla"ete se sa ovog sajta. Prvo, razmislite za"to koristite dru"tvene mre"e i na koji način ono utiče na va"e raspolo"enje. Interesantno je da se kori"ćenje dru"tvenih mre"a u mnogome promenilo u odnosu na anketu iz 2009. Prvo, razmislite za"to koristite dru"tvene mre"e i na koji način ono utiče na va"e raspolo"enje. Efekti čestog kori"ćenja dru"tvenih mre"a nisu dovoljno istra"eni, ali studije pokazuju da "to vi"e vremena provodimo na njima, utoliko smo podlo"niji anksioznosti. Takođe, pru"ićemo ti tehničku podr"ku kako da za"titi" sebe i svoje najdra"e, a zavirićemo i u mikro svet na"e "kole. Da li Fejsbuk koristite da biste odlo"ili zadatak koji morate da obavite ili da biste bili u kontaktu sa osobom koju vi"e ne viđate. Vrlo je verovatno da dru"tvene mre"e mogu uticati na ljude koji su podlo"ni ili su oboleli od depresije. S obzirom da učenici na"e "kole najče"će koriste facebook i da ga 90% učenika do"ivljava kao opasnost a ne zabavu ono "to je va"no na kraju naglasiti jeste da je veoma va"no upoznati se sa svim "tetnim posledicama, mogućnostima za"tite, pravilima privatnosti i mogućnostima zloupotrebe,tako da internet bude saveznik i da sluzi edukaciji i optimalnom nivou zabave. Takođe, treba imati u vidu da se online komunikacija umnogome razlikuje od komunikacije u"ivo. Prema analizama dru"tvenih mre"a, veći je broj mu"karaca na dru"tvenim mre"ama, "to je slučaj i u na"oj dr"avi kao i u svetu. Prezasićenost dru"tvenim mre"amaMislite da ste neraspolo"eni zbog kori"ćenja dru"tvenih mre"a. Namenjen pre svega pojedincima koji imaju iskustva sa internet tehnologijama i dru"tvenim mre"ama. Na na"em blogu proučiće" psiholo"ki i sociolo"ki fenomen Interneta. Od 876 anketiranih, na pitanje na kojim imate nalog, 99 odsto je reklo da je to Facebook, potom Youtube - 93 odsto, Twitter - 77 odsto glasova. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saop"tilo je da na dru"tvenim mre"ama, pre svega na Fejsbuku i Tviteru, postoji veliki broj la"nih profila sa imenom i fotografijama potpredsednice Vlade Srbije Zorane Mihajlović i upozorilo na moguće zloupotrebe, posebno tokom predstojeće izborne kampanje u Beogradu i drugim gradovima.
Zavisnost od interneta je klinički poremećaj" Svaka zavisnost nudi jednu vrstu zadovoljstva. Takođe, treba imati u vidu da se online komunikacija umnogome razlikuje od komunikacije u"ivo. Na na"em blogu proučiće" psiholo"ki i sociolo"ki fenomen Interneta. Stručnjaci prepoznaju vezu između depresije i kori"ćenja interneta, ali je otkrivanje tačnog uzročnika depresije problematično. Prezasićenost dru"tvenim mre"ama Mislite da ste neraspolo"eni zbog kori"ćenja dru"tvenih mre"a?
Ovo je samo par primera kako kori"ćenje dru"tvenih mre"a mo"e promeniti va"e raspolo"enje.